ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Η Διοίκηση της MetalLogic αναγνωρίζει τη σημασία της ασφάλειας των πληροφοριών που βρίσκονται διαρκώς στη κατοχή της ένεκα της λειτουργίας της.

Συμμορφούμενη πάντοτε με τα οριζόμενα στην εθνική νομοθεσία αναφορικά με τη ασφαλή διαχείριση των Πληροφοριών και σεβόμενη τον νέο κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (GDPR), έχει καθορίσει αυστηρούς κανόνες για όλη την έκταση των δραστηριοτήτων της.

Το σύνολο αυτών των κανόνων αποτελούν την Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριών την οποία κοινοποιεί στους εργαζομένους της και στο σύνολο των πελατών της. Σύμφωνα με την Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριών:

  • Η Εταιρεία προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να ενημερώσει το προσωπικό για την Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριών και να εξασφαλίσει την άμεση και εύκολη πρόσβαση των εργαζομένων στο πλήρες κείμενο της πολιτικής.
  • Τα στελέχη της Εταιρείας συμβουλεύονται την Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριών σε κάθε απόφασή τους, που αφορά ή μπορεί να επηρεάσει, άμεσα ή έμμεσα, την ασφάλεια των πληροφοριών.
  • Η εφαρμογή της Πολιτικής Ασφάλειας Πληροφοριών είναι υποχρεωτική.
  • Σε κάθε νέα συνεργασία καθορίζεται το επίπεδο ασφάλειας των πληροφοριών που θα ανταλλάξουν
  • Η αναγνώριση των κινδύνων που ελλοχεύουν κατά τη διάρκεια του κύκλου επεξεργασίας των πληροφοριών με ταυτόχρονο προσδιορισμό των κατάλληλων ενεργειών αντιμετώπισής τους
  • Η Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριών πρέπει να τυγχάνει τακτικής ανασκόπησης, να αναθεωρείται και να επικαιροποιείται.

Το σύνολο των εργαζομένων της MetalLogic υπογράφοντας δήλωση εμπιστευτικότητας αναλαμβάνουν την ευθύνη τήρησης όλων των κανόνων της Πολιτικής Ασφάλειας Πληροφοριών.

English