ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Πολιτική για την Ασφάλεια του Προσωπικού

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η Διοίκηση της MetalLogic πιστεύει στην αξία και τη χρησιμότητα του Συστήματος Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας και την ανάγκη για διαρκή βελτίωση της αποτελεσματικότητάς του και το αποδεικνύει:

 • Μεταδίδοντας στο προσωπικό και τους συνεργάτες την πίστη για τη σπουδαιότητα της Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας, ήτοι του να ικανοποιούνται ταυτόχρονα οι απαιτήσεις του πελάτη καθώς και η σχετική νομοθεσία και τα ισχύοντα πρότυπα και κανονισμοί.
 • Καθορίζοντας την πολιτική της Εταιρείας για την Υγεία και Ασφάλεια της Εργασίας, καθώς και τους συγκεκριμένους στόχους αυτής.
 • Διεξάγοντας ανασκοπήσεις του Συστήματος Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας.
 • Εξασφαλίζοντας τους απαραίτητους πόρους (προσωπικό, μέσα και κονδύλια).

Πεπεισμένοι για την σημασία της εφαρμογής  και εγκατάστασης Συστήματος Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας  απ’ όλους τους εργαζόμενους, δεσμεύεται για την τήρηση των παρακάτω αρχών που συνιστούν την πολιτική της εταιρείας μας:

 • Στην πιστή εφαρμογή και στην συνεχή βελτίωση του συστήματος σύμφωνα με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία και το εγχειρίδιο του συστήματος.
 • Στη συνεχή ενημέρωση, παρακολούθηση και εναρμόνιση με εθνική και κοινοτική νομοθεσία σύμφωνα με τις υποδείξεις των αρμοδίων αρχών.
 • Στην συνεχή εκπαίδευση του συνόλου του προσωπικού της εταιρείας, σε θέματα που αφορούν αφενός την αποτελεσματική λειτουργία του Συστήματος Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας και αφετέρου την ευαισθητοποίηση του προσωπικού σε θέματα Υγιεινής & Ασφάλειας Εργασίας.
 • Στην θέσπιση σε ετήσια βάση συγκεκριμένων, μετρήσιμων και εφικτών στόχων η υλοποίηση των οποίων αποτελεί δέσμευση για την εταιρεία και υποχρέωση για το προσωπικό.
 • Στην αναγνώριση και διαχείριση σχετικά με τους κινδύνους για την υγεία, την ασφάλεια και το περιβάλλον και την εκτίμηση επικινδυνότητας, ώστε να προλαμβάνει τους τραυματισμούς, τις ασθένειες και τα δυσμενή περιστατικά, που μπορεί να προκύψουν από τις δραστηριότητές της και θα μπορούσαν να βλάψουν το προσωπικό της, τον εξοπλισμό, τις εγκαταστάσεις, τα υλικά και το περιβάλλον.
 • Στην ελαχιστοποίηση των κινδύνων και στην προστασία των εργαζομένων και του κοινωνικού συνόλου μέσα στο οποίο λειτουργεί, υιοθετώντας ασφαλείς μεθόδους και διαδικασίες λειτουργίας, τόσο για τις συνήθεις εργασίες όσο και για περιπτώσεις έκτακτων περιστατικών.
 • Στη διάθεση των απαραίτητων πόρων για την εφαρμογή της πολιτικής του οργανισμού καθώς και των αντικειμενικών σκοπών και στόχων που έχουν τεθεί από τη διοίκηση και στηρίζουν την εν λόγο πολιτική.
English