Άδειες και Πιστοποήσεις

Άδειες & πιστοποιήσεις

Η επιχείρησή μας έχει ασφαλώς όλες τις κατάλληλες άδειες και πιστοποιήσεις καθώς και σύμβαση με το συλλογικό σύστημα ΕΔΟΕ για όλη την διαδικασία παραλαβής και επεξεργασίας καταλυτών:

  1. Άδεια συλλογής & μεταφοράς από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής
  2. Έγκριση περιβαλλοντικών ορών από την Γεν. Δ/νση Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής πολιτικής
  3. Άδεια λειτουργίας από την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ανατολικής Αττικής

Κωδικοί ΕΚΑ

Οι βασικοί Κωδικοί ΕΚΑ (Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων) που διαχειρίζεται η επιχείρηση μας είναι οι :

Κωδικος ΕΚΑ Περιγραφή
01 01 01 απόβλητα από την εκσκαφή ορυκτών που περιέχουν μέταλλα
01 03 04* οξεοπαραγωγά υπολείμματα από την επεξεργασία θειούχου μεταλλεύματος
01 03 06 υπολείμματα εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στα σημεία 0103 04 και 0103 05
01 03 07* άλλα υπολείμματα που περιέχουν επικίνδυνεςουσίες από τη φυσική και χημική επεξεργασία
01 03 08 απόβλητα σκόνης και πούδρας εκτός εκείνωνπου περιλαμβάνονται στο σημείο 0103 07
03 01 05 πριονίδι, ξέσματα, αποκομμένα τεμάχια, κατά λοιπα ξυλείας, μοριοσανίδες και καπλαμάδες εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 03 0104
08 03 18 απόβλητα τόνερ εκτύπωσης εκτός εκείνωνπου περιλαμβάνονται στο σημείο 08 03 17
09 01 01* διαλύματα εμφανιστηρίου και ενεργοποίησης με υδατική βάση
09 01 02* διαλύματα πλάκας όφσετ εμφανιστηρίου με υδατική βάση
09 01 03* διαλύματα εμφανιστηρίου με βάση διαλύτες
09 01 04* διαλύματα σταθεροποιητή
09 01 05* διαλύματα ξεπλύματος και διαλύματα ξεπλύματος σταθεροποιητή
09 01 06* απόβλητα που περιέχουν άργυρο από επιτόπου επεξεργασία φωτογραφικών αποβλήτων
09 01 07 φωτογραφικό φιλμ και χαρτί που περιέχουν άργυρο ή ενώσεις αργύρου
09 01 08 φωτογραφικό φιλμ και χαρτί που δεν περιέχουν άργυρο ή ενώσεις αργύρου
09 01 13* υδατικά υγρά απόβλητα από την επιτόπου ανάκτηση αργύρου εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 09 0106
10 01 07 απόβλητα αντιδράσεων με βάση ασβέστιο απόαποθείωση καυσαερίων σε μορφή λάσπης
10 07 02 επιπλέουσες σκωρίες και εξαφρίσματα πρωτογενούς και δευτερογενούς παραγωγής
10 07 03 στερεά απόβλητα από την επεξεργασία αερίων
10 07 04 άλλα σωματίδια και σκόνη
10 07 05 λάσπες και πλάκες φίλτρων από την επεξεργασία αερίων
11 01 05* οξέα καθαρισμού
11 01 06* οξέα μη προδιαγραφόμενα άλλως
11 01 10 λάσπες και πλάκες φίλτρων εκτός εκείνωνπου περιλαμβάνονται στο σημείο 110109
11 01 98* άλλα απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
12 01 03 προϊόντα λιμαρίσματος και τόρνευσης μη σιδηρούχων μετάλλων
12 01 04 σκόνη και σωματίδια μη σιδηρούχων μετάλλων
15 02 03 απορροφητικά υλικά, υλικά φίλτρων, υφάσματα σκουπίσματος και προστατευτικός ρουχισμός άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 15 02 02
16 01 17 σιδηρούχα μέταλλα
16 01 18 μη σιδηρούχα μέταλλα
16 02 09* μετασχηματιστές και πυκνωτές που περιέχουν PCB
16 02 10* απορριπτόμενος εξοπλισμός που περιέχει PCB ή έχει μολυνθεί από παρόμοιες ουσίες άλλοςαπό τον αναφερόμενο στο σημείο 16 02 09
16 02 13* απορριπτόμενος εξοπλισμός που περιέχει επικίνδυνα συστατικά στοιχεία (2) άλλος απότους αναφερόμενους στα σημεία 16 02 09έως 16 02 12
16 02 14 απορριπτόμενος εξοπλισμός που περιέχει επικίνδυνα συστατικά στοιχεία άλλος από τον αναφερόμενο στα σημεία 16 02 09 έως 16 02 13
16 02 15* επικίνδυνα συστατικά στοιχεία που έχουναφαιρεθεί από απορριπτόμενο εξοπλισμό
16 02 16 συστατικά στοιχεία που έχουν αφαιρεθεί απόαπορριπτόμενο εξοπλισμό άλλα από αυτά που αναφέρονται στο σημείο 16 02 15
16 06 04 αλκαλικές μπαταρίες (εκτός από το σημείο 16 06 03)
16 08 01 εξαντλημένοι καταλύτες που περιέχουν χρυσό, άργυρο, ρήνιο, ρόδιο, παλλάδιο, ιρίδιο ήλευκόχρυσο (εκτός από το σημείο 16 08 07)
16 08 02* εξαντλημένοι καταλύτες που περιέχουν επικίνδυνα μεταβατικά μέταλλα ( 3) ή επικίνδυνεςενώσεις μεταβατικών μετάλλων
16 08 03 εξαντλημένοι καταλύτες που περιέχουν μεταβατικά μέταλλα ή ενώσεις μεταβατικώνμετάλλων μη προδιαγραφόμενα άλλως
16 08 04 εξαντλημένοι καταλύτες πυρόλυσης ρευστήςκλίνης (εκτός από το σημείο 16 08 07)
16 08 07* εξαντλημένοι καταλύτες που έχουν μολυνθεί από επικίνδυνες ουσίες
17 04 11 καλώδια εκτός εκείνων που περιλαμβάνονταιστο σημείο 17 04 10
18 01 04 απόβλητα των οποίων η συλλογή και διάθεσηδεν υπόκεινται σε ειδικές απαιτήσεις σε σχέση με την πρόληψη μόλυνσης (π.χ. επίδεσμοι,γύψινα εκμαγεία, σεντόνια, πετσέτες, ρουχισμός μιας χρήσης, απορροφητικές πάνες)
19 01 12 τέφρα και σκωρία κλιβάνου άλλες από τιςαναφερόμενες στο σημείο 19 011 1
19 01 14 πτητική τέφρα άλλη από την αναφερόμενη στο σημείο 19 01 13
19 10 02 μη σιδηρούχα απόβλητα
19 12 03 μη σιδηρούχα μέταλλα
20 01 34 μπαταρίες και συσσωρευτές άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 20 01 33
20 01 35* απορριπτόμενος ηλεκτρικός και ηλεκτρονικόςεξοπλισμός άλλος από τον αναφερόμενο στα σημεία 20 01 21 και 20 01 23 που περιέχει επικίνδυνα συστατικά στοιχεία (6)
20 01 36 απορριπτόμενος ηλεκτρικός και ηλεκτρονικόςεξοπλισμός άλλος από τον αναφερόμενο στασημεία 20 0121, 20 0123 και 20 0135
20 01 40 μέταλλα

Συστήματα Ποιότητας

Στα πλαίσια της διαρκής προσπάθειας της επιχείρησης για αρτιότερη παροχή υπηρεσιών προς τους πελάτες της, έχει επενδύσει στη συνεχόμενη βελτίωση της ποιότητας της, έχοντας πιστοποιηθεί με τα διεθνώς αναγνωρισμένα συστήματα ποιότητας :

  • ISO 9001:2015 (ανανέωση) για την διασφάλιση ποιότητας σχετικά με την Ανάκτηση Πολύτιμων Μετάλλων.
  • ΙSO 14001:2015 για την Διαχείριση του Περιβάλλοντος.
  • ΙSO 27001:2013 για την Διαχείριση Ασφάλειας Πληροφοριών.
  • ΙSO 45001:2018 για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία.

Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά για την εμπιστοσύνη που έχετε δείξει μέχρι τώρα στην εταιρεία μας, η οποία έχει σταθεί αρωγός στο να θεωρούμαστε εκ των κορυφαίων στην Ελλάδα στο χώρο της ανάκτησης πολύτιμων μετάλλων

Οι συγκεκριμένες πιστοποιήσεις δεν προκαλούν εφησυχασμό στην ομάδα μας αλλά εγρήγορση, ως προς την περαιτέρω βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών μας με γνώμονα την ασφάλεια της πληροφορίας και την διασφάλιση της ποιότητας.

 

 

English