Άδειες και Πιστοποήσεις

Άδειες & πιστοποιήσεις

Η επιχείρησή μας έχει ασφαλώς όλες τις κατάλληλες άδειες και πιστοποιήσεις καθώς και σύμβαση με το συλλογικό σύστημα ΕΔΟΕ για όλη την διαδικασία παραλαβής και επεξεργασίας καταλυτών:

  1. Άδεια συλλογής & μεταφοράς με Αρ. Πρωτ. Φ 414/5742/Περιβ-Σα/2013 (Ανανέωση Φ414/2482/Περιβ-Σα/2015) από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής
  2. Έγκριση περιβαλλοντικών ορών από την Γεν. Δ/νση Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής πολιτικής με Αρ. Πρωτ. Φ.5540/275/Περιβ.9/12 (Τροποποίηση Φ.5540/1036/Περιβ.9)
  3. Άδεια λειτουργίας από την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ανατολικής Αττικής με Αρ. Πρωτ. 1076/2000
  4. Πιστοιποιημένη με ISO 9001:2008 για την “Ανάκτηση Μετάλλων”.

English