Ανάλυση μετάλλων

Ανάλυση μετάλλων

Τα υπολείμματα που συγκεντρώνονται από τα εργαστήρια μπορεί να είναι σε διαφορετική μορφή ανάλογα με το αντικείμενο της εργασίας του πελάτη. Η επιχείρηση μας κάνει τις απαραίτητες διεργασίες ώστε να πάρει 2 αντιπροσωπευτικά δείγματα από το κάθε υλικό, ένα για την επιχείρηση και ένα για τον πελάτη και τα υλικά σφραγίζονται. Μετά γίνεται ανάλυση ώστε να βρεθεί τι πολύτιμα μέταλλα αλλά και σε τι ποσοστό βρίσκονται αυτά στο συγκεκριμένο υλικό. Μετά την ανάλυση και αφού επέλθει συμφωνία με τον πελάτη, ξεσφραγίζονται και προχωράμε στην ανάκτηση των υλικών.

English