ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

JGinis
Επιχείρηση Ανάκτησης Πολύτιμων μετάλλων
Τηλ: 2299068798 Fax: 22990-66784
Web: www.jginis.gr
Email: info@greenfence.gr