Επεξεργασία Ηλεκτρονικών

Επεξεργασία Ηλεκτρονικών

Η επιχείρηση συγκεντρώνει παλαιά ηλεκτρονικά τα οποία ξεχωρίζει και κατηγοριοποιεί αναλόγως το υλικό κατασκευής τους. Πολλά ηλεκτρονικά περιέχουν μικρές ποσότητες από πολύτιμα μέταλλα τα οποία οι επιχείρηση ανακυκλώνει και τα λοιπά υλικά τα δίνει προς περαιτέρω επεξεργασία σε άλλες επιχειρήσεις ειδικευμένες στο κάθε υλικό.Τα παλαιά ηλεκτρονικά είναι συνήθως παλαιά ηλεκτρονικοί υπολογιστές, οθόνες, εκτυπωτές, σκάνερ και γενικά ηλεκτρονικά. Η επιχείρηση πιστοποιεί ότι τα υλικά που παραλαμβάνει πηγαίνουν προς ανακύκλωση η οποία γίνεται βάση όλων των σχετικών διατάξεων που ισχύουν.

English