Επεξεργασία Ηλεκτρονικών

Επεξεργασία Ηλεκτρονικών

Η επιχείρηση συγκεντρώνει παλαιά ηλεκτρονικά τα οποία ξεχωρίζει και κατηγοριοποιεί αναλόγως το υλικό κατασκευής τους. Πολλά ηλεκτρονικά περιέχουν μικρές ποσότητες από πολύτιμα μέταλλα τα οποία η επιχείρηση ανακυκλώνει και τα λοιπά υλικά τα δίνει προς περαιτέρω επεξεργασία σε άλλες επιχειρήσεις ειδικευμένες στο κάθε υλικό. Τα παλαιά ηλεκτρονικά είναι συνήθως παλαιοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές, οθόνες και γενικά ηλεκτρονικά. Η επιχείρηση πιστοποιεί ότι τα υλικά που παραλαμβάνει πηγαίνουν προς ανακύκλωση η οποία γίνεται βάση όλων των σχετικών διατάξεων που ισχύουν.

English