Επεξεργασία Υγρών Αποβλήτων

Επεξεργασία υγρών αποβλήτων ακτινολογικών και φωτογραφικών εμφανιστηρίων

Η ανακύκλωση και επεξεργασία των υγρών αποβλήτων (εμφάνιση, στερέωση και νερό έκπλυσης των φιλμ) ακτινολογικών και φωτογραφικών εμφανιστηρίων έχει γίνει μία σύγχρονη αναγκαιότητα καθώς οι σχετικές διατάξεις προστασίας του περιβάλλοντος είναι πολύ αυστηρές. Τυχόν αμέλεια για την συγκέντρωση και εξουδετέρωση των αποβλήτων υγρών μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα μέχρι και το κλείσιμο του εμφανιστηρίου.

Η επεξεργασία των φωτοχημικών υγρών γίνεται είτε με την συγκέντρωση τους σε δεξαμενές από όπου μεταφέρονται με ασφάλεια στην επιχείρηση μας για επεξεργασία ή με την τοποθέτηση συσκευών απαργύρωσης και συσκευές ανάμειξης υγρών ή με την τοποθέτηση ηλεκτρολύσεων, συσκευών απαργύρωσης και συσκευές ανάμειξης υγρών σε συνέχεια. Η διαδικασία αυτή όχι μόνο προστατεύει το περιβάλλον βάση των σχετικών διατάξεων αλλά επιφέρει και χρηματικά οφέλη στους πελάτες μας.

Οι δεξαμενές για την συγκέντρωση των υγρών δεν χρειάζονται να έχουν κάποια ειδικά χαρακτηριστικά. Συνήθως είναι πλαστικές δεξαμενές των 1.000 λίτρων περίπου οι οποίες συνδέονται απευθείας με την έξοδο του εμφανιστηρίου. Κατόπιν τα υγρά μεταφέρονται στην επιχείρησή μας όπου επεξεργάζονται με ασφάλεια και αποδίδεται ο περιεχόμενος άργυρος στους πελάτες μας.

Οι συσκευές απαργύρωσης και συσκευές ανάμειξης υγρών έχουν το πλεονέκτημα ότι έχουν πολύ μικρότερο όγκο και γι’ αυτό τοποθετούνται συνήθως στον χώρο του εμφανιστηρίου. Η έξοδος της στερέωσης του εμφανιστηρίου συνδέεται στην συσκευή ανταλλαγής ιόντων oι οποίες κατακρατούν τον περιεχόμενο άργυρο των υγρών. Συνεχίζοντας, στην συσκευή ανάμειξης υγρών συνδέουμε το εμφάνιστηριο, το νερό έκπλυσης και τέλος την έξοδο από την συσκευή απαργύρωσης. Η ανάμειξη αυτών των υγρών μας δίνει ένα ουδέτερο PH με αποτέλεσμα τα υγρά να μπορούν να απορριφθούν στην αποχέτευση πλήρως φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης, δεν υπάρχουν αναθυμιάσεις στο χώρο όπου βρίσκονται. Το μόνο μειονέκτημα των συσκευών αυτών είναι ότι δεν υπάρχει τρόπος να γνωρίζουμε πόσο άργυρο έχει κατακρατήσει η κάθε συσκευή. Έτσι οι συσκευές επιστρέφονται στις εγκαταστάσεις μας και αφού τις επεξεργαστούμε το περιεχόμενό τους αποδίδεται στον πελάτη.

Η τοποθέτηση ηλεκτρολύσεων πρέπει πάντα να ακολουθείται από συσκευές απαργύρωσης και συσκευές ανάμειξης υγρών καθώς τα απορριπτόμενα υγρά τους περιέχουν ποσοστό αργύρου το οποίο βάσει της νομοθεσίας είναι πάνω από τα επιτρεπτά όρια και είναι ακόμα βλαβερός προς το περιβάλλον. Οι ηλεκτρολύσεις καταλαμβάνουν περισσότερο χώρο και είναι πιο περίπλοκες στην λειτουργία και συντήρησή τους αλλά έχουν το πλεονέκτημα ότι ο άργυρος που συγκεντρώνεται βρίσκεται σε μορφή τέτοια ώστε να μπορεί να υπολογιστεί η ποσότητα που έχει συγκεντρωθεί. Γι’ αυτό τον λόγο οι ηλεκτρολύσεις προτείνονται μόνο για την περίπτωση που το εμφανιστήριο έχει μεγάλο φορτίο εργασίας ή τα υγρά που χρησιμοποιούνται είναι αρκετά πλούσια σε άργυρο.

English